โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน : PDPA for Internal Audit รุ่น 10New

โครงการอบรมหลักสูตร

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal Audit รุ่น 10) New
 • วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • สถานที่: ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (MRT สามย่าน)
 • เวลา: 9.00 am - 16.00 pm

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด Thai

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์

 • View
 • #

หลักการและเหตุผล

         พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจากได้กำหนดหน้าที่แก่ผู้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การโอนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เรื่องการขอความยินยอม (Consent Form) การจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายนี้กำหนด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปฏิบัติเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ วางระบบและกระบวนการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกำหนดมาตรการลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง กฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ในแง่ของการเพิ่มเติมประเด็น / ปัจจัย / ตัวแปร ที่ต้องนำมาพิจารณาในการตรวจประเมิน กล่าวคือ นอกจากการดำเนินการตรวจสอบตามตัวแปรหรือปัจจัยตามหลักการของการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปแล้ว ยังจะต้องตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมขึ้นด้วย การอบรมตามหลักสูตรนี้จึงมุ่งหมายเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงขององค์กรที่จะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน รุ่น 10 (PDPA for Internal Audit) ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (MRT สามย่าน) กลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. 1.  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
 2. 2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด้านงานตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 3. 3. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินการกับเอกสารทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ การตรวจสอบเอกสารกฎหมาย การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบฐานทางกฎหมาย การตรวจสอบสัญญา
 4. 4. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT Audit)
 5. 5.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน  เวลาและสถานที่อบรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

วุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน

การสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

สอบถามรายละเอียด

ติดตามข่าวสารอบรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

แผนที่ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (MRT สามย่าน)