โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ : PDPA for IT Management รุ่น 10 New

โครงการอบรมหลักสูตร
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ" : PDPA for IT Management รุ่น 10New
 • เริ่ม: วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • สถานที่: ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
 • เวลา: 9.00 am - 16.00 pm

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด Thai

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด Eng

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์

 • View
 • #

หลักการและเหตุผล

         พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารทางกฎหมาย การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และงานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นส่วนงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในมาตรา 37 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ก็ส่งผลให้ต้องเตรียมความพร้อมในแง่ของมาตรการทางเทคนิคด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การที่หน้าที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer) ส่งผลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจต้องเข้ามารับหน้าที่และมีบทบาทดังกล่าวด้วย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PDPA for IT Management) รุ่น 10 ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) กลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านไอที (IT) ด้านการกำกับการปฏิบัติงาน ( Compliance) ด้านกฎหมาย (Legal) ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. 1.  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2.  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT security)
 3. 3.  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT Management)
 4. 4.  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)
 5. 5.  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร
 6. 6.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน  เวลาและสถานที่อบรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

วุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน

การสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

สอบถามรายละเอียด

ติดตามข่าวสารอบรม

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์