โครงการอบรมหลักสูตร หลักสูตร How to do the Internal Control Assessment : การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รุ่น 4 New

โครงการอบรมหลักสูตร

How to do the Internal Control Assessment (การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)รุ่น 4 New
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2565
  • ระยะเวลา: 1 วัน
  • สถานที่: ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)
  • เวลา: 9.00 am - 16.00 pm

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด Thai

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์

  • View
  • #

หลักการและเหตุผล

         ระบบควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตและความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนควรใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้             ดังนั้น ผู้บริหาร หน่วยงาน Internal Control หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการ กรอบแนวทางที่สำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อสามารถให้ความเห็นและสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในได้ชัดเจน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัท   

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดหลักสูตร How to do the Internal Control Assessment (การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) รุ่น 4 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน)

วัตถุประสงค์

  1. 1.   เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการควบคุมภายใน
  2. 2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
  3. 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
  4. 4.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน  เวลาและสถานที่อบรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

วุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน

การสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

สอบถามรายละเอียด

ติดตามข่าวสารอบรม

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์