โครงการอบรมหลักสูตร การกำกับการปฏิบัติงาน สำหรับธุรกิจดิจิทัล : Digital Business Compliance รุ่น 2New

โครงการอบรมหลักสูตร

หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงาน สำหรับธุรกิจดิจิทัล รุ่น 2 New
 • ในวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2565
 • ระยะเวลา: 3 วัน
 • สถานที่: ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์
 • เวลา: 9.00 am - 16.00 pm

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด Thai

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์

หรือ Scan QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าอบรม

 • View
 • #

หลักการและเหตุผล

        การประกอบธุรกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปลี่ยนแปลงบริการหรือธุรกิจ โดยการแทนที่กระบวนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม เปลี่ยนวิธีการทำงานในแต่ละภาคส่วนให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล มีการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ การชำระเงิน การลงทุน การจัดการและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการชำระเงินหรือการให้บริการผ่าน e-service การให้บริการและการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ในการประกอบธุรกิจ มีลักษณะเป็นธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ซึ่งในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลมีกฎหมายเข้ามากำกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับหลายเรื่อง ซึ่งมีบทลงโทษทางอาญาและสภาพบังคับ องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย     ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจยุคดิจิทัล จำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการเงินและระบบชำระเงินในยุคดิจิทัล แนวทางการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกิจดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรธุรกิจ เพื่อให้ทราบแนวทางและนโยบายภาครัฐและควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน    

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงาน สำหรับธุรกิจดิจิทัล รุ่น 2 (Digital Business Compliance) ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กลุ่มเป้าหมายผู้อบรมคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาและผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. 1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการเงินและระบบชำระเงินในยุคดิจิทัล
 2. 2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. 3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามกฎหมายใหม่
 4. 4)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกิจดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
 5. 5)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรธุรกิจ
 6. 6)  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ

วัน  เวลาและสถานที่อบรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

วุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน

การสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

สอบถามรายละเอียด

ติดตามข่าวสารอบรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

แผนที่ โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์