โครงการอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการขายและการตลาด รุ่น 3 : PDPA for Sales & Marketing 3 New

โครงการอบรมหลักสูตร
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการขายและการตลาด รุ่น 3 :(PDPA for Sales & Marketing 3)New
 • เริ่ม: วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
 • ระยะเวลา: 1 วัน
 • สถานที่: รูปแบบอบรม online ผ่านระบบ Zoom
 • เวลา: 9.00 am - 16.00 pm

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด Thai

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์

 • View
 • #

หลักการและเหตุผล

        พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่แก่ผู้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การโอนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เรื่องการขอความยินยอม (Consent Form) การจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายนี้กำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะด้านการขาย การตลาด ตลอดจนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อการนำไปวิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลส่งถึงผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภค อีกทั้งมีความสำคัญต่อการนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการตลาดขององค์กร ดังนั้น เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องดำเนินการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องและถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัดหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการขายและการตลาด รุ่น 3 (PDPA for Sales & Marketing ) ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom   โดยกลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด การวางแผนองค์กรและการบริหาร ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. 1.   เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพกิจกรรมการตลาดและความสัมพันธ์ของข้อมูล Big Data กับข้อมูลส่วนบุคคล
 2. 2.  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมและความสัมพันธ์ของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดสินค้าและบริการในยุคดิจิทัล
 3. 3. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนผลกระทบและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในส่วนงานที่เกี่ยวกับการขาย การตลาด ตลอดจนความเสี่ยงต่อการละเมิดต่อกฎหมายและโทษ
 4. 4.   เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการการคัดแยกข้อมูลและการตรวจสอบความสอดคล้องของการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายและการตลาด
 5. 5.   เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร
 6. 6.   เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัน  เวลาและสถานที่อบรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

วุฒิบัตร

ค่าลงทะเบียน

การสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน

สอบถามรายละเอียด

ติดตามข่าวสารอบรม