ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์  การดำเนินการตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท ฟินลิค จำกัด

           

ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ฟินลิค จำกัด

 

          บริษัท ฟินลิค จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ที่บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวขอท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและตามระยะเวลาจัดเก็บที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น


        ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเพื่อแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : thailawtraining@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-077-5801
มือถือ : 084-113-5533
ที่อยู่ : 553/240 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
553/240 Prachauthit rd., Thungkru, Thungkru, Bangkok 10140


        ทั้งนี้ การยกเลิกความยินยอม เป็นไปตามสิทธิและข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำนักงาน

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 8/82 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัท ฟินลิค จำกัด
553/240 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ่
เขตทุ่งครุ่ กรุงเทพฯ 10140

Add friends