ที่ปรึกษาโครงการ

นายพุทธิสัตย์ นามเดช
ที่ปรึกษา

 

ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิชิต
ที่ปรึกษา